1
3

රොෂාන් - ඉෂාරා

මහපල්ලේගම පදිංචි රොෂාන්ගෙ අතගත් පොතුහැර පදිංචි ඉෂාරා චාරුනි

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.