ලන්ඩන් පැවති සාරි විලාසිතාවන්

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි Design කෞතුකාගාරය ප්‍රථමවරට සාරි ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා ඇත. 

පසුගියදා පැවති මෙම ප්‍රදර්ශනය විදෙස් මාධ්‍ය විවිධ අයුරින් වාර්තා කර තිබිණි. 

එහි ඉන්දියාවේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල නිර්මාණකරුවන්ගේ නවතම සාරි 60 ක් එහිදී ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. 

Met Gala හි අඳින ලද ප්‍රථම සාරිය ද ඊට ඇතුලත්ය.

හිසකෙස් පාට කළාම හැමෝම ලස්සනයිද? Read Previous

හිසකෙස් පාට කළාම හැමෝම ලස්සනයිද?

ලිනන්, කපු ඇඳුම් මේ තරම් ඇයි ගණන්? Read Next

ලිනන්, කපු ඇඳුම් මේ තරම් ඇයි ගණන්?

Realted Post

Leave a comment