කන්‍යා - සිතේ සතුට ප‍්‍රීතිය

කන්‍යා - සිතේ සතුට ප‍්‍රීතිය

ඔබට කුමන හෝ අලූත් දෙයක් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමටත් ඒ මගින් විශේෂ තැනක් ලබා ගැනීමටත් අවස්ථාව උදා වේ. අවසන් දින පහේදී කරන කටයුතුවලින් සතුටුදායක ප‍්‍රතිඵල අත්වීම නිසා සිතේ සතුට, ප‍්‍රීතිය ඇති කරයි. මෙතෙක් යටපත්ව පැවති දිවියට අදාළ ප‍්‍රමුඛ ප‍්‍රශ්නයක් විසඳෙන ලක්ෂණ පහළ වේ. වරින් වර ආගමික නායකයන්ගේ පිහිට පතන සතියක් වන අතර ඒ සම්බන්ධ කටයුතුවලට නිවසින් පිට වාසයට ද යෑමට සිදුවන සතියකි. විශේෂයෙන් ඔබ තමන්ගේ පරිපාලන වගකීම් යටතේ පවත්නා කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට මහත්  ඕනෑකමකින් උනන්දුවකින් ක‍්‍රියා කරන්න.

සජිත දේශපාලනයට? Read Previous

සජිත දේශපාලනයට?

කොළඹ බර උසුලන යකඩ හස්ත - මුල් පුටු 16 ම ඉන්නේ කාන්තාවෝ Read Next

කොළඹ බර උසුලන යකඩ හස්ත - මුල් පුටු 16 ම ඉන්නේ කාන්තාවෝ

Realted Post

Leave a comment