සිංහ - හදිසි වාසනා හිමිවීම්

සිංහ - හදිසි වාසනා හිමිවීම්

විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් සතියේ වැඩි කාලයක් ගත කරමින්, නිතර ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කිරීමට සිදුවන සතියකි. කරන
කියන කටයුතුවලට පවුලේ අයගෙන් උදව් උපකාර හිමිවෙයි. පොදුවේ ඔබට මෙම සතිය තුළ රැකියාවෙන් ප‍්‍රගතියක් ගොඩනැගේ.
පසුගිය දිනවල අතපසු වූ වැඩ මෙම සතිය තුළ අවසන් කර ගැනීමට හැකි වේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවලින් ජයග‍්‍රහණ මෙන්ම පවුලේ සමගිය සමාදානය ගොඩනැගෙයි. හදිසි වාසනා හිමිවන සතියකි.

පොසොන් පොහොය වැදගත්කම කන්දේගෙදර සෝපිත ස්වාමීන් වහන්සේ Read Previous

පොසොන් පොහොය වැදගත්කම කන්දේගෙදර සෝපිත ස්වාමීන් වහන්සේ

පොසොන් පොහොය වැදගත්කම කන්දේගෙදර සෝපිත ස්වාමීන් වහන්සේ Read Next

පොසොන් පොහොය වැදගත්කම කන්දේගෙදර සෝපිත ස්වාමීන් වහන්සේ

Realted Post

Leave a comment