1
3

සිංහ - හදිසි වාසනා හිමිවීම්

සිංහ - හදිසි වාසනා හිමිවීම්

විශේෂ සැලසුමක් වෙනුවෙන් සතියේ වැඩි කාලයක් ගත කරමින්, නිතර ගත සිත වෙහෙසා කටයුතු කිරීමට සිදුවන සතියකි. කරන
කියන කටයුතුවලට පවුලේ අයගෙන් උදව් උපකාර හිමිවෙයි. පොදුවේ ඔබට මෙම සතිය තුළ රැකියාවෙන් ප‍්‍රගතියක් ගොඩනැගේ.
පසුගිය දිනවල අතපසු වූ වැඩ මෙම සතිය තුළ අවසන් කර ගැනීමට හැකි වේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවලින් ජයග‍්‍රහණ මෙන්ම පවුලේ සමගිය සමාදානය ගොඩනැගෙයි. හදිසි වාසනා හිමිවන සතියකි.

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.