1
3

ඉෂාන් - පියුමාලි

 

මහනුවර පදිංචි ඉෂාන් මදුසංක මහතාගේ මාතලේ පදිංචි පියුමාලි අධිකාරිනායක මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.