1
3

උදාර - සඳුනි

 

යක්කල පදිංචි උදාර මහතාගේ අතගත් වැලිවේරිය පදිංචි සඳුනි මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.