1
3

දිනේෂ් - මධුමාලි

කෑගල්ල පදිංචි දිනේෂ් මහතාගේ අතගත් මධුමාලි මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.