ඇඟට හිරට තදට හැඩ සායක්

සිහින් සිරුරක් හිමි තරුණියකට කාර්යාලයට සාදයකට උචිත සාය මෝස්තරයක් අද අපි ඔබට ගෙනාවා.

  • අවශ්‍ය මිමි 

ඉණවට, උකුළවට, උස කපා ගන්නා ආකාරය' අඟල් 14 ක් උස රෙද්දක් ගෙන හතරට බෙදා අඟල් 1ක් එකතු කර ගත් මිම්මට එම රෙද්ද නමාගන්න.
රූප සටහනේ ආකාරයට ඉණ පැත්තෙන් අඟල් එකක් හා වාටිය පැත්තෙන් අඟල් එකක් අඩුකර අංශය හැඩ කරගන්න. 
දෙවැනි රූපයේ ආකාරයට පළුව දිගහැර වාටිය හැඩට සිටින සේ  කපා ගන්න. 
සායේ යට කොටස සඳහා ප්ලෙයාඩ් සායෙ ආකාරයට රෙද්ද නමා  අවශ්‍ය උස සිත් සේ හැඩකර කපාගන්න. 

  • මසන ආකාරය 

ඔපනැලි මසා උඩ කොටස ටයිඩ් සායක් මසන ආකාරයට ශිප් අල්ලා මසාගන්න 
ප්ලෙයාඩ් ආකාරයට කපාගත් පහළ කොටස උඩ කොටසට තබා මසා වාටියද මසාගන්න.

 

 

හැඩැති ඔබට ලස්සන විලාසිතා Read Previous

හැඩැති ඔබට ලස්සන විලාසිතා

නවකයින් අතර දක්ෂයින් අඩුයි  Nirosha Thalagala Read Next

නවකයින් අතර දක්ෂයින් අඩුයි Nirosha Thalagala

Realted Post

Leave a comment