1
3

තිළණ - ලකීෂා

අකුරැස්ස දොළමාවත පදිංචි තිළණගෙ අතගත් පෝරඹ පදිංචි ලකීෂා

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.