1
3

ෂානුක - ඉසුරි

අඟුරුවාතොට පදිංචි ෂානුක නයනජිත්ගෙ අතගත් හොරණ පදිංචි ඉසුරි උපේක්ෂිකා

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.