1
3

ගැයුම් නැටුම් රැඟුම් ගෙනා සේරන්කඩ විදු සිසු

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.