සිරිකත - සුNIකා දියවන්නා අවුරුදු කුමර කුමරිය 2024 - පළමු වටය

සිරිකත සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් 2024 සුනිකා දියවන්නා අවුරුදු කුමර කුමරිය තරඟයේ පළමු වටය අපේ ගම පරිශ්‍රයේදී ජනවාරී 21 වන දින සාර්ථකව නිමාවට පත්විය.
ඡායාරූප රුෂිරු කොළඹතන්ත්‍රිගේ

 

හැඩැති ඔබට ලස්සන විලාසිතා Read Previous

හැඩැති ඔබට ලස්සන විලාසිතා

ඔහු සනීප වී නැවත නිවසට පැමිණේවි කියා මම ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් සිටියා. - කුමාරි මුණසිංහ Read Next

ඔහු සනීප වී නැවත නිවසට පැමිණේවි කියා මම ලොකු බලාපොරොත්තුවකින් සිටියා. - කුමාරි මුණසිංහ

Realted Post

Leave a comment