සිරිකත - සුNIකා දියවන්නා අවුරුදු කුමර කුමරිය 2024 - පළමු වටය

සිරිකත සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනිමින් 2024 සුනිකා දියවන්නා අවුරුදු කුමර කුමරිය තරඟයේ පළමු වටය අපේ ගම පරිශ්‍රයේදී ජනවාරී 21 වන දින සාර්ථකව නිමාවට පත්විය.
ඡායාරූප රුෂිරු කොළඹතන්ත්‍රිගේ

 

ලෝකෙට ආපු අලුත්ම ගැජට් එක මෙන්න Read Previous

ලෝකෙට ආපු අලුත්ම ගැජට් එක මෙන්න

Maleesha Fernando Read Next

Maleesha Fernando

Realted Post

Leave a comment