1
3

ලක්ෂාන් - මධුෂානි

 

 

මහර පදිංචි ලක්ෂාන් මදුරංග මහතාගේ අතගත් කඩවත පදිංචි මධුෂානි රාජපක්ෂ මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.