1
3

වැඩි බඩ ලේසියෙන් අඩු කරමු. සරලයි, සනීපයි, හැඩයි

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.