1
3

උමන්දාවට ආවොත් දැලි ගාගන්නවා ෂුවර්... අඟුරු අයිස් පලම්

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.