1
3

නාමෙල් මාලනී පොත එළිදැක්වීම

පසුගිය දා පැවති නාමෙල් මාලනී පොත එළිදැක්වීම
ජයාරූප කුශාන් පතිරාජ 

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.