හැම අම්මා කෙනෙක්ම “සිරිකතක්”

ගිනියමට ඇවිලෙද්දි ගල්      තැල්ම
කප්පරකට දැරූවා ගෙයි        බරම
සන්තකෙට හිම් කරන් දරු   තුනම
පිච්චියට නැහුණෙ ඈ තුන්  වේලම

නෙත්මි තෂාරා

කැලිෆෝනියාවෙන් නගරයක් මිලට ගමුද? Read Previous

කැලිෆෝනියාවෙන් නගරයක් මිලට ගමුද?

මඤ්ඤොක්කා වෙනස් පදමකට Read Next

මඤ්ඤොක්කා වෙනස් පදමකට

Realted Post

Leave a comment