1
3

අශාන් ප්‍රශානී

අශාන් - ප්‍රශානී

හොරපේ පදිංචි අශාන් නිමන්තගෙ අතගත් අරණායක පදිංචි ප්‍රශානි ප්‍රියංගිකා

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.